Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Sport
Võlanõustajate baaskoolitus

Aeg: 2017-09-2121.09.2017 - 15.12.2017
Koht:
Kontaktisik: Liis Kalbe
Telefon: 5332 6481
Lingid:
E-post: liis.kalbe@reiting.ee
Pilet: 990 € + km (160 akadeemilist tundi + 56 tundi iseseisvat tööd)

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele.

Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest.

Sihtgrupp
Ootame koolitusele inimesi, kes tegelevad võlgadesse sattunud inimeste nõustamisega, nt sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega või kes soovivad omandada teadmised nendega töötamiseks.

Kursuse sisu
Kursusel läbitakse järgmised teemad:
Sissejuhatus võlanõustamisse (8 akadeemilist tundi)

Tööks vajalikud isikuomadused
Võlanõustaja kutse-eetika

Korrektne dokumentatsioon võlanõustamises (8 akadeemilist tundi)

Nõustaja töö planeerimine ja korraldamine
Dokumentatsiooni koostamine
Vastuvõttude registreerimine
Avalduste ja dokumentide vormistamine. Erinevate blankettide täitmine, nende tutvustamine.
Arhiveerimine
Andmekaitse

Seadusandlus (24 akadeemilist tundi)

Võlgniku õigused ja kohustused


Täitemenetlus. Kohtutäituri seadus (16 akadeemilist tundi)

Täitemenetluse olemus, õigusallikad ja põhimõtted.
Täiteorganite töökorraldus
Täitemenetlusalaste vaidluste lahendamine
Sissetulekute arestimise erinormid, sh arestimisele mittekuuluva miinimumi kohaldamine.
Võlgniku võimalused kohustuste täitmise ajatamiseks ja peatamiseks.
Kinnis- ja vallasvara realiseerimise kord.
Asjakohased õiguskaitsevahendid.


Psühholoogiline aspekt võlanõustamises (32 akadeemilist tundi)

Suhte loomine, kuulamine
Motiveeriv intervjueerimine
Eesmärkide seadmine
Nõustaja psühholoogiline toimetulek keerukates situatsioonides


Ennetus ja teavitustöö (8 akadeemilist tundi)

Võlanõustamise teenuse tutvustamine avalikkusele
Raha planeerimise põhimõtted
Probleemi lahendamise strateegijad
Sotsiaaltoetused ja teenused
Võrgustikutöö ja koostöö

Juhtumikorraldus võlanõustamises (8 akadeemilist tundi)

Juhtumikorralduse olemus ning peamised põhimõtted.
Juhtumikorraldaja roll.
Juhtumikorralduse protsess ja selle etapid
Juhtumi lahendamise metoodika
Juhtumikorraldaja kommunikatsioonioskused, mis soodustavad positiivseid muutusi.
Juhtumi analüüs
Juhtumi lahendamine (lõputöö)


Iseseisev töö - juhtumianalüüs (56 tundi)

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena õppija:
• valmistab ette klientide nõustamiseks vajalikud dokumendid,
• teab võlanõustamisega seotud õigusakte, selgitab klientidele neist tulenevaid õigusi ja kohustusi,
• nõustab ja abistab klienti juhtumi eesmärkide saavutamisel, lahenduste leidmisel,
• lähtub töös kutseeetikast,
• tuleb toime konfliktidega, teeb meeskonnatööd.
Muudetud: 24.07.2017, 20:22
Vaatamisi: 892
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31